Homologacje

Home / Homologacje

System E-Homologacji - instrukcja postępowania

System E-Homologacji ma na celu usprawnienie obiegu dokumentów związanych z wystawianiem wyciągów ze świadectwa homologacji poprzez wprowadzenie możliwości ich internetowej obsługi  na stronie www.amaxlpg.pl.

Wyjaśnienie pojęć użytych w instrukcji

A.MAX – firma A.MAX Krzewski spółka jawna, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 17A posiadająca świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego o nr PL*0020*00/G i PL*0039*00/G.
Punkt – uprawnienie do wystawienia elektronicznego protokołu montażu uzyskiwane przez klienta wraz z zakupem samochodowej instalacji gazowej. Punkty są przekazywane warsztatowi zarówno przez A.MAX jak i przez dystrybutorów.
Dystrybutor – firma dokonująca zakupów samochodowych instalacji gazowych w A.MAX celem dalszej ich odsprzedaży do warsztatów. Dystrybutor może być również warsztatem.
Warsztat – zakład montujący samochodowe instalacje gazowe, znajdujący się na liście dealerskiej i mający podpisaną umowę z firmą A.MAX.

Rejestracja

Każdy warsztat i dystrybutor, aby korzystać z systemu E-Homologacji musi dokonać rejestracji na stronie www.amaxlpg.pl w zakładce „Homologacje”. W przypadku dystrybutora, który nie jest warsztatem nie wypełnia się danych o adresie montażu. Na arkuszu rejestracyjnym istnieje możliwość wpisania więcej niż jednego miejsca montażu, jednak każde z nich musi posiadać oddzielne pozycje na liście homologacyjnej. Potwierdzenie rejestracji następuje po pozytywnym zweryfikowaniu wpisanych danych przez pracownika A.MAX.
 rejestracja

Nowy protokół montażu

Warsztat, aby wystawić protokół montażu musi posiadać przynajmniej 1 punkt, mieć analizator z ważną legalizacją oraz detektor gazów z certyfikatem CE. Po zamontowaniu instalacji gazowej w samochodzie warsztat loguje się w systemie wpisując swój NIP i wybrane przez siebie hasło. Sporządzenie nowego protokołu montażu polega na uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól ekranu. W przypadku montażu instalacji w nowym samochodzie, nieposiadającym jeszcze numeru rejestracyjnego w polu „Numer rejestracyjny” należy wpisać słowo „brak”. Wpisywanie elementów instalacji polega na wyborze odpowiedniego dopuszczonego przez A.MAX produktu, którego numer homologacyjny zostanie automatycznie podstawiony. Jedynie w przypadku zamontowanego zbiornika należy wpisać ręcznie jego numer, homologację jak i numer protokołu TDT.
Dane warsztatu, samochodu, zamontowane elementy instalacji gazowej oraz wyniki analizy spalin na zasilaniu gazowym zostaną po pozytywnym zweryfikowaniu przez pracownika A.MAX automatycznie przeniesione na wyciąg ze świadectwa homologacji. Wydrukowany wyciąg jest wysyłany listownie z A.MAX do warsztatu na wskazany przez niego adres do korespondencji.
W przypadku niewypełnienia przez warsztat wszystkich istotnych elementów protokołu, pracownik A.MAX odsyła go do poprawy wpisując powód odesłania. Warsztat uzyskuje informację o protokole do poprawy logując się do systemu. Na stronie głównej przedstawiona jest statystyka z podziałem na protokoły oczekujące na akceptację, zaakceptowane i odesłane do poprawy. Po uzupełnieniu przez warsztat wskazanych braków w protokole, pracownik A.MAX akceptuje protokół i drukuje wyciąg ze świadectwa homologacji.
 protokol-montazu-e-homologacje

Przekazywanie punktów warsztatowi przez dystrybutora

Dystrybutor otrzymuje punkty wraz z zakupem samochodowych instalacji gazowych w A.MAX. Przekazanie punktów warsztatowi następuje po zalogowaniu się do systemu i wyborze w zakładce „Warsztaty” odpowiedniej firmy, której zostaną przekazane punkty. Przekazanie punktów jest czynnością nieodwracalną - należy dołożyć szczególnej staranności przy wybieraniu warsztatu i ilości przekazywanych punktów.
Firma A.MAX dokonuje wpisów na listę homologacyjną PL*0039*00/G (LPG) oraz PL*0054*00/G (CNG). Niezbędnym wyposażeniem warsztatu montującego instalacje gazowe w samochodach są:
  • wieloskładnikowy analizator spalin - posiadający ważne świadectwo legalizacji,
  • elektroniczny detektor gazu - posiadający certyfikat CE.
Firma ubiegająca się o wpis na listę zakładów uprawnionych do montażu powinna przesłać do A.MAX następujące dokumenty: Jeżeli zakład ubiegający się o wpis prowadzi Stację Kontroli Pojazdów z uprawnieniami do badania pojazdów zasilanych gazem, wystarczy przesłać kopię Pozwolenia Właściwego Organu Administracji Państwowej na prowadzenie SKP, kopię Certyfikatu ITS z oznaczeniem zakresu uprawnień oraz kserokopię faktury zakupu przyrządu do badania szczelności. Czas oczekiwania na wpis od momentu złożenia dokumentów do chwili pojawienia się na głównym wykazie zakładów w ITS może trwać od jednego do dwóch miesięcy. Po uzyskaniu wpisu zakład montujący otrzymuje Certyfikat Autoryzacji z nadanym numerem rozszerzenia i pozycji, który powinien umieszczać na każdym wypełnianym wyciągu ze świadectwa homologacji.
Wykaz elementów instalacji gazowej dopuszczonych przez firmę A.MAX sp. j.

Przypominamy:

  • zabrania się montażu UŻYWANYCH elementów instalacji gazowych (dotyczy również zbiorników) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.09.2005 r.
  • zabrania się montażu zbiorników, które nie posiadają protokołu z badań oraz decyzji dopuszczającej do eksploatacji lub obrotu, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Tabelki znajdujące się na stronie podporządkować pod następujący wykaz.
ELEMENTY LPG:
-REDUKTORY, REGULATORY CIŚNIENIA, PAROWNIKI
-ZAWORY ODCINAJĄCE
-ZBIORNIKI LPG
-WIELOZAWORY, OBUDOWY WIELOZAWORU
-WLEWY PALIWA
-ELEKTRONICZNE JEDNOSTKI STERUJĄCE ECU
-WTRYSKIWACZE GAZU
-FILTRY GAZU LPG
-CZUJNIKI CIŚNIENIA
-PRZEWODY GIĘTKIE
ELEMENTY CNG:
-ELEMENTY CNG
Lista zakładów montujących, proszę wybrać interesujące województwo, a następnie wyszukać wpisując nazwę lub adres.
INFORMACJA dotycząca kontroli zgodności montażu u instalatora instalacji zasilania gazem pojazdów samochodowych
Kontrola zgodności montażu wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. nr 232 z dnia 31 grudnia 2003 r. poz. 2333, § 7.1). Kontrolę taką, po uprzednim uzgodnieniu terminu, przeprowadza upoważniony pracownik Instytutu Transportu Samochodowego. Uwagi ogólne:
  1. Kontrolowany powinien być przygotowany organizacyjnie i technicznie do kontroli, zgodnie z zagadnieniami podanymi w dalszej części niniejszej INFORMACJI.
  2. Kontrolowany zapewni kontrolującemu pracownika kompetentnego w zakresie udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw związanych z montażem instalacji, na które zostało wydane świadectwo homologacji.
  3. Upoważniony do kontroli pracownik ITS ma prawo do skontrolowania wszelkich dokumentów, miejsc montażu, magazynów, wyposażenia kontrolno-pomiarowego, transportu itd., związanych lub mających jakikolwiek wpływ na montaż instalacji.
  4. Pracownik kontrolujący zobowiązany jest do poufności w zakresie wszystkich spraw związanych z przeprowadzaną przez niego kontrolą.
  5. Kontrolujący podczas kontroli wypełnia przygotowany uprzednio specjalny kwestionariusz, w którym odnotowuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia.
Wymagane dokumenty:

WTÓRNIKI

Kopie wyciągów ze świadectwa homologacji przechowywane są w archiwum A.MAX. Aby uzyskać wtórnik należy znać numer seryjny wyciągu. Ponieważ dokument ten składa się z oryginału i dwóch kopii, jedną z nich ma obowiązek przechowywać warsztat montujący i podać jej numer. Prośbę o wtórnik można złożyć pisząc na ehomologacje@amaxlpg.pl lub dzwoniąc pod numer 664 989 781. Wystawienie wtórnika możliwe jest tylko, jeśli kopia znajduje się w naszym archiwum.

Od dnia 01-02-2023 Koszt uzyskania WTÓRNIKA wyciągu ze świadectwa homologacji: 150 zł netto

Zbiornik LPG posiada tzw. paszport (atest). Na dokumencie tym znajdują się dane zbiornika oraz poświadczenie z badania odbiorczego wraz z decyzją organu Transportowego Dozoru Technicznego zezwalającą na jego eksploatację. Informacje o zbiorniku są również trwale wybite bezpośrednio na butli lub umieszczone na tabliczce znamionowej. W zbiornikach toroidalnych (montowanych w miejscu koła zapasowego), dane butli znajdują się na dnie wnęki na wielozawór, nad którą znajduje się przykręcana pokrywa zbiornika. Aby pojazd z instalacją gazową, mógł przejść badania techniczne, wymagane jest między innymi, poświadczenie z badania odbiorczego wraz z decyzją TDT. W przypadku zaginięcia paszportu, instytucją upoważnioną do wydawania duplikatów protokołów oraz decyzji z badania odbiorczego zbiornika gazu skroplonego LPG stanowiącego wyposażenie pojazdu samochodowego jest TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY. Szczegółowe informacje o sposobie uzyskania duplikatu znajdują się na stronie www.tdt.pl.

ANEKSY

W dniu 01/02/2017 wprowadzono obowiązek dokumentowania wszelkich zmian homologowanych elementów instalacji LPG w pojazdach.

Dokumentem potwierdzającym wymianę elementu instalacji LPG jest aneks do wyciągu ze świadectwa homologacji, wystawiony na podstawie wniosku o aneks.

WNIOSEK O ANEKS – wypełnia zakład montujący i dostarcza firmie A.MAX w celu wystawienia aneksu do wyciągu.

ANEKS – wystawia A.MAX zgodnie z procedurą dotyczącą wyciągu ze świadectwa homologacji. Składa się z trzech egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron. Zakład montujący powinien przechowywać aneks razem z kopią wyciągu ze świadectwa homologacji. Dokument przeznaczony właścicielowi pojazdu, będzie wymagany przy przeglądach na SKP łącznie z oryginałem wyciągu i protokołem zbiornika LPG.

ANEKS STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

Wniosek o aneks

Od dnia 01-02-2023 Koszt uzyskania ANEKSU do wyciągu ze świadectwa homologacji: 150 zł netto

Nawiązując do pisma otrzymanego z Transportowego Dozoru Technicznego, z dniem 01/02/2017 r. wprowadzamy obowiązek dokumentowania wszelkich zmian homologowanych elementów instalacji LPG w pojazdach.

Dokumentem potwierdzającym wymianę elementu instalacji LPG jest aneks do wyciągu ze świadectwa homologacji, wystawiony na podstawie wniosku o aneks.

WNIOSEK O ANEKS – wypełnia zakład montujący i dostarcza firmie A.MAX w celu wystawienia aneksu do wyciągu.

ANEKS – wystawia A.MAX zgodnie z procedurą dotyczącą wyciągu ze świadectwa homologacji. Składa się z trzech egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron. Zakład montujący powinien przechowywać aneks razem z kopią wyciągu ze świadectwa homologacji. Dokument przeznaczony właścicielowi pojazdu, będzie wymagany przy przeglądach na SKP łącznie z oryginałem wyciągu i protokołem zbiornika LPG.

ANEKS STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

Wniosek o aneks

Od dnia 01/02/2023 Koszt uzyskania ANEKSU do wyciągu ze świadectwa homologacji: 150 zł netto

WTÓRNIKI

Kopie wyciągów ze świadectwa homologacji przechowywane są w archiwum A.MAX. Aby uzyskać wtórnik należy znać numer seryjny wyciągu. Ponieważ dokument ten składa się z oryginału i dwóch kopii, jedną z nich ma obowiązek przechowywać warsztat montujący i podać jej numer. Prośbę o wtórnik można złożyć pisząc na ehomologacje@amaxlpg.pl lub dzwoniąc pod numer 664 989 781 . Wystawienie wtórnika możliwe jest tylko, jeśli kopia znajduje się w naszym archiwum.

Zbiornik LPG posiada tzw. paszport (atest). Na dokumencie tym znajdują się dane zbiornika oraz poświadczenie z badania odbiorczego wraz z decyzją organu Transportowego Dozoru Technicznego zezwalającą na jego eksploatację. Informacje o zbiorniku są również trwale wybite bezpośrednio na butli lub umieszczone na tabliczce znamionowej. W zbiornikach toroidalnych (montowanych w miejscu koła zapasowego), dane butli znajdują się na dnie wnęki na wielozawór, nad którą znajduje się przykręcana pokrywa zbiornika. Aby pojazd z instalacją gazową, mógł przejść badania techniczne, wymagane jest między innymi, poświadczenie z badania odbiorczego wraz z decyzją TDT. W przypadku zaginięcia paszportu, instytucją upoważnioną do wydawania duplikatów protokołów oraz decyzji z badania odbiorczego zbiornika gazu skroplonego LPG stanowiącego wyposażenie pojazdu samochodowego jest TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY. Szczegółowe informacje o sposobie uzyskania duplikatu znajdują się na stronie www.tdt.pl.

Od dnia 01/01/2023 Koszt uzyskania WTÓRNIKA wyciągu ze świadectwa homologacji: 150 zł netto

Od dnia 01/02/2023 Koszt uzyskania wpisu na listę homologacyjną *0039*; *0054*: 1350 zł netto

Projekt i wykonanie: SOS PC | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna